Co je zapsaný spolek Morfomeno z.s.

„Vzdělání člověka není dokončené, dokud nezemře.“
- Aristoteles, klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel západní filozofie -384–-321 př. n. l.

Účelem spolku je sdružování členů za účelem vzdělávání a rozvoje jednotlivců i skupin v oboru mezilidských vztahů, cizích jazyků, komunikace, krizové komunikace, řešení konfliktů a prevence násilí. Dále pak za účelem podpory, výpomoci a výměny informací a zkušeností při přípravě, výrobě a distribuci materiálů neziskového a nekomerčního charakteru, při respektování obecně platných právních norem, morálních a etických zásad. Spolupráce s jinými spolky, nadacemi a neziskovými organizacemi.
Předmětem činnosti spolku je dbát o všestranné znalosti svých členů a jejich mravní zásady, zřizovat a provozovat nezávislý internetový portál jako zdroj informací a prostor výměny znalostí a zkušeností. Spolek vyvíjí a iniciuje aktivity pro zpracování, uchování a šíření informací, dovedností a znalostí prostřednictvím materiálů audio vizuálních, tištěných i virtuálních (digitálních).

Spolek může vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost s cílem podporovat své poslání a využívat vlastní majetek.
Spolek smí vykonávat vedlejší hospodářskou činnost s cílem podpory vlastního poslání a využití majetku Spolku, jako např.:
  • Účelné využití majetku Spolku, zejména pronájem a půjčování nevyužitého majetku Spolku
  • Prodej již nevyužívaného či nepotřebného majetku Spolku
  • Příprava, vývoj a výroba materiálů tištěných i virtuálních (digitálních), audiovizuálních a jiných s pomocí vybavení Spolku
  • Zisk z vedlejší hospodářské činnosti Spolku je možné využít pouze pro činnost Spolku, jeho propagaci, nákup technického či jiného vybavení Spolku a správu Spolku.

vypis-1197041