Hlavní činnost spolku

Hlavní činností Spolku je nepodnikatelská činnost realizovaná pro naplnění poslání a cílů Spolku a to především:
  • Vyhledávání informací, zajišťování přípravy, lokalizace, produkce, postprodukce a distribuce vzdělávacích matriálů v tištěné i virtuální podobě, audiovizuální či jiné
  • Spolek dbá o všestranné znalosti svých členů a jejich mravní zásady, zřizovat a provozovat nezávislý internetový portál jako zdroj informací a prostor výměny znalostí a zkušeností
  • Spolek vyvíjí a iniciuje aktivity pro zpracování, uchování a šíření informací, dovedností a znalostí prostřednictvím materiálů audio vizuálních, tištěných i virtuálních (digitálních), vzdělávacích kurzů, seminářů a workshopů jak pro členy Spolku, tak pro veřejnost
  • Provádí nákup technologií a materiálů potřebných pro činnost Spolku a svých členů a realizace projektů schválených Spolkem v rámci realizace poslání spolku
  • Propaguje svoji činnost a myšlenky prostřednictvím sociálních sítí a jiných hromadných sdělovacích prostředků
  • Získávání podpory a darů od jiných právnických a fyzických osob, jakož i příspěvků, dotací a grantů od státních orgánů, obcí či Evropské Unie
  • Získává prostředky a obstarává své příjmy z členských příspěvků, literární, publicistické a propagační činnosti, sponzoringu a reklamy
  • Vyhledávání spolupráce se vzdělávacími zařízeními jak soukromými, tak státními, se školami všech vzdělávacích úrovní, dalšími neziskovými organizacemi, které mohou pomoci s naplněním poslání Spolku